BLOG

Instalatii TV

Calitatea recepţiei semnalului tv este dată şi de calitatea instalatiei de cablu din locuinţă. O instalatie de cablu prost făcută cu componente ieftine, poate afecta buna funcţionare a serviciilor de televiziune pe care le recepţionezi. 

CABLURI COAXIALE
Semnalul TV este transportat prin intermediul cablurilor coaxiale.

Antene TV cablare cablu tv, instalatii tvUn cablu coaxial este format din doi conductori:

- conductorul central (conductorul de cupru sau oţel cuprat din interior)
- stratul conductor izolator (cu cât sunt mai multe astfel de straturi cu atât este mai bună izolarea cablului faţă de diferiţi factori perturbatori externi).

Pentru o bună recepţie a semnalului TV, când alegem aceste cabluri trebuie să avem în vedere:

Continue reading
165 Hits
0 Comments

Măsurarea prizelor de pământ

Verificari si masuratori PRAM prize de pamant

Conform normelor tehnice dar și a legislației specifice de protecție a muncii, instalațiile de legare la pământ trebuie să fie verificate și testate PRAM periodic.

Rolul acestor verificări periodice PRAM este acela de urmării evoluția din puct de vedere al eficacității instalației de protecţie prin legare la pământ, pentru că în timp apare o uzură naturală a tuturor elementelor acesteia, iar valoare rezistenţei de dispersie pentru priza de pământ trebuie să fie sub limita cerută de standardele de siguranţă electrică.

Continue reading
161 Hits
0 Comments

Mașina de curent continuu

Motorul de curent continuuMasina de curent continuu se compune dintr-un stator (inductor) şi un rotor (indus).

Statorul este format dintr-o carcasă de fontă sau de oţel în miezul în miezul căreia sunt fixaţi polii (principali şi auxiliari) cu bobinajele respective (inductoare) sau fără bobinaje în cazul magneţilor permanenţi. În părţile laterale ale carcasei sunt situate cele două scuturi ce poartă lagărele.

Rotorul este confecţionat din tole de oţel electrotehnic, fixate pe arbore, având crestături periferice în care se află laturile active ale bobinelor indusului. Rotorul posedă un colector cilindric din lamele de cupru, izolate, montate în coadă de rândunică pe un butuc al arborelui.

Continue reading
298 Hits
0 Comments

Masina asincronă

MaşinElemente constructive ale masinii asincrone trifazatea asincronă este o maşină de curent alternativ cu câmp magnetic învârtitor, al cărei rotor are turaţia diferită de cea sincronă (a câmpului învârtitor), dependentă de caracteristica cuplu - turaţie a dispozitivului cu care este cuplat. Masina asincrona se mai întâlneşte în literatura de specialitate şi sub numele de maşina de inducţie.

ELEMENTE CONSTRUCTIVE

Ca orice maşină electrică rotativă, masina asincrona este formată din cele două părţi principale: partea fixă – statorul și partea mobilă – rotorul

Statorul este compus din carcasă, scuturi şi miezul statoric - confecţionat din tole de oţel electrotehnic de formă cilindrică cu crestături interioare în care se situează înfăşurările statorului.

Rotorul este compus dintr-un miez rotoric de formă cilindrică alcătuit din tole de oţel electrotehnic asamblate pe arbore şi prevăzute cu crestături periferice pentru situarea înfăşurării rotorice. Pe arborele rotoric se mai află ventilatorul, iar la motoarele cu rotorul bobinat, inelele colectoare. 

Continue reading
422 Hits
0 Comments

Masina sincronă

Mototul sincron de curent alternativMasina sincrona (motorul sincron) este o masina de curent alternativ a cărei turaţie este constantă, indiferent de regimul de funcţionare şi independent de valoarea sarcinii (în limite normale). Turaţia este cea de sincronism şi este legată riguros de frecvenţa reţelei de curent alternativ la care este cuplată maşina.

REGIMUL DE FUNCȚIONARE
Masinile sincrone pot funcţiona în două regimuri de bază:
1a 
ca generatoare - maşina transformă puterea mecanică, primită pe la arbore de la un motor auxiliar, în putere electrică, debitată într-o reţea de curent alternativ
1a ca motoare - maşina transformă puterea electrică, primită de la o reţea de curent alternativ, în putere mecanică, cedată pe la arbore unei instalaţii mecanice.

Continue reading
531 Hits
0 Comments

Curentul Alternativ

Inductia electromagnetica, bobina in curent alternativCurentul alternativ are cea mai largă întrebuinţare, pentru că poate fi produs, transportat şi utilizat în cele mai bune condiţii economice. La baza producerii tensiunii electrice alternative stă fenomenul inductiei electromagnetice. Rotirea uniformă a unui câmp magnetic într-o bobină fixă, permite obţinerea unei t.e.m. alternative.

Rezistorul în curent alternativ. Dacă la bornele unui rezistor (considerat pur rezistiv) se aplică o tensiune alternativă sinusoidală, prin acesta va lua naştere un curent alternativ sinusoidal, în fază cu tensiunea aplicată.

Bobina în curent alternativ. Caracteristic comportării bobinelor în curent alternativ este faptul că datorită fenomenului de autoinducţie, la aplicarea unei tensiuni la bornele circuitului, curentul nu atinge instantaneu valoarea maximă posibilă, ci prezintă o întârziere, intensitatea curentului electric prin bobină fiind defazată cu π/2 în urma tensiunii.

Continue reading
836 Hits
0 Comments

Rezistorul

Rezistoarele sunt elemente de circuit utilizate pentru limitarea curentului în instalaţii, aparate şi echipamente, fiind caracterizate printr-o mărimea R (pozitivă), numită rezistenţa electrică a rezistorului.
Această mărime este constantă în timp şi independentă de valorile tensiunii, respectiv intensităţii curentului electric.

Un rezistor este echivalent unei grupări de rezistoare dacă, la aplicarea aceleiaşi tensiuni la bornele rezistorului echivalent ca şi la bornele grupării, circulă un curent electric cu aceeaşi intensitate.

Continue reading
192 Hits
0 Comments

Securitatea si Sanatatea in Munca - SSM

Legea 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, stabileşte principiile referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protecţia sănătăţii şi securității lucrătorilor, eliminarea factorilor de risc şi accidentare, informarea, consultarea şi instruirea lucrătorilor. Prevederile legii securității și sănătății în muncă se aplică angajatorilor, lucrătorilor şi reprezentanţilor lucrătorilor, în toate sectoarele de activitate, atât publice, cât şi private.

DOCUMENTE OBLIGATORII PROTECȚIA MUNCII

1. Evaluarea riscurilor - identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru2. Planul de prevenire și protecție - elaborarea, îndeplinirea, monitorizarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie;3. Instrucțiuni proprii privind aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţînând seama de particularităţile activităţilor.4. Fișe post din care să reiasă atribuţiilor şi răspunderilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ce revin lucrătorilor5. Fișe de aptitudini - obținute că urmare a controlului medical de medicină a muncii6. Dosarul documentațiilor de instruire - întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;7. Tematică de instruire - elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea, în scris, a periodicităţii instruirii adecvate pentru fiecare loc de muncă;8. Planul de instruire - elaborarea programului de instruire-testare la nivelul firmeii;9. Fișe de instructaj SSM completate la zi;10. Existența testelor pentru verificarea instruirii lucrătorilor;11. Buletin de verificare PRAM - Buletin de încercare periodică a instalației și echipamentelor electrice, a prizelor de pământ și a instalației de legare la pământ;12. Plan de acțiune pentru situații de urgență - întocmiriea planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent şi asigurarea că toţi lucrătorii să fie instruiţi pentru aplicarea lui;13. Evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific;14. Semnalizări SSM - stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă;15. Evidență echipamentelor individuale de protecție - evidenţa echipamentelor de muncă şi urmărirea și a verificărilor periodice dacă este cazul;

ORGANIZAREA ACTIVITĂȚIi PRIVIND SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ Organizarea activităților de prevenire și protecție este realizată de către angajator, în următoarele moduri: prin asumarea de către angajator, în condițiile art. 9 alin. (4) din lege, a atribuțiilor pentru realizarea măsurilor prevăzute de lege; prin desemnarea unuia sau mai multor lucrători pentru a se ocupă de activitățile de prevenire și protecție; prin înființarea unuia sau mai multor servicii interne de prevenire și protecție (conf. HG nr. 955/2010); prin apelarea la servicii externe de prevenire și protecție.

148 Hits
0 Comments

Bransamentul Electric

Electrician executie bransament electricBranşamentul electric reprezinta racordul electric de la reteaua electrica a furnizorului (ENEL) pana la blocul de masura si protectie (BMPT sau BMP).

Soluţiile de realizare a bransamentului si racordarea la reteaua electrica diferă în funcţie de particularităţile consumatorului, respectiv dacă aceştia sunt locuinţe individuale, blocuri de locuinţe, etc.

De regulă, consumatorii casnici sunt alimentaţi cu energie electrică prin bransament monofazat, deoarece receptorii caracteristici acestora sunt corpurile de iluminat şi echipamente electrocasnice alimentate de la prizele monofazate.

Continue reading
310 Hits
0 Comments

Autorizare ANRE Electricieni

Autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu executia, precum si a expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalatiilor electrice se realizeaza de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) in baza noului Regulament aprobat prin Ordinul ANRE nr. 11 /2013, Publicat in MO nr. 152 din 21 martie 2013

Printre principalii furnizori de formare profesională autorizați și acreditați de ANRE, este și Asociația Română a Electricienilor - AREL. Informații foarte importante privind cursurile de pregătire profesională organizate de AREL, puteți obține vizitând site-ul www.arel.ro.

INFORMAŢII PRIVIND AUTORIZARE ANRE A ELECTRICIENILOR PERSOANE FIZICE

I. Inscrierea la examen

Continue reading
210 Hits
0 Comments